Legea asigurarilor voluntare de sanatate

27 Octombrie 2007
 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - In sensul prezentei legi, expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) asigurat – persoana fizica, fata de care asiguratorul are obligatia ca la producerea riscului asigurat sa acorde indemnizatia sau suma asigurata conform prevederilor contractului de asigurare voluntara de sanatate;
b) asigurator – persoana juridica autorizata in baza Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, sa practice clase de asigurari de sanatate din categoria asigurarilor de viata sau generale si care isi asuma raspunderea de a acoperi cheltuielile cu serviciile medicale prevazute in contractul de asigurare voluntara de sanatate;
c) beneficiar – persoana fizica desemnata de catre o terta persoana, denumita contractant, in contractul de asigurare voluntara de sanatate careia i se furnizeaza servicii medicale;
d) coplata – suma reprezentand diferenta dintre tarifele acceptate la plata de sistemul de asigurari sociale de sanatate si cele practicate pe piata.
e) furnizor de servicii medicale – persoana fizica sau juridica autorizata de Ministerul Sanatatii sa acorde servicii medicale in conditiile legii.
f) pachet de beneficii medicale de baza - serviciile si produsele destinate prevenirii, diagnosticarii, tratamentului, corectarii si recuperarii diferitelor afectiuni, la care asiguratii au acces in totalitate, partial sau cu anumite limitari in volum sau in suma acoperita, in temeiul asigurarilor sociale de sanatate, conform prevederilor legale in vigoare;
g) persoane dependente – persoanele fizice aflate in intretinerea asiguratului si carora li se furnizeaza servicii medicale daca acest lucru este stipulat in contractul de asigurare voluntara de sanatate;
h) reteaua medicala agreata reprezinta totalitatea furnizorilor aflati in relatii contractuale cu societatea de asigurari voluntare de sanatate
i) servicii medicale – servicii medicale de diagnostic, tratament, recuperare, servicii de medicina dentara, furnizarea de medicamente si materiale parafarmaceutice, servicii medicale de ingrijire la domiciliu, servicii de transport medicalizat, alte servicii conexe actului medical;Art.2.
(1) Asigurarile voluntare de sanatate reprezinta un sistem facultativ prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati expusi la producerea riscului de imbolnavire, si ii indemnizeaza in conformitate cu clauzele stipulate in contractul de asigurare, pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate;
(2) Asiguratii pot primi indemnizatii atat pentru acea parte a cheltuielilor cu serviciile medicale care excede pachetului de beneficii medicale de baza acoperite de sistemul social de asigurari de sanatate cit si pentru coplati daca acest lucru este prevazut in contractul de asigurare voluntara de sanatate.
(3) Nu fac obiectul prezentei legi asigurarile pentru boli profesionale si accidente de munca si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament.

Art. 3. – Asigurarile voluntare de sanatate pot fi, in sensul prezentei legi, asigurari de tip complementar si substitutiv.
(1) Asigurarile voluntare de sanatate de tip complementar suporta total sau partial plata serviciilor excluse partial sau total din pachetul de beneficii medicale de baza, coplati
(2) Asigurarile voluntare de sanatate de tip suplimentar suporta total sau partial plata pentru orice tip de servicii servicii exceptate din pachetul de beneficii medicale de baza, optiunea pentru un anumit personal medical, solicitarea unei a doua opinii medicale, conditii hoteliere superioare, alte servicii medicale specificate in polita de asigurare.
Art. 4.
(1) Sunt eligibile pentru serviciile oferite de sistemul de asigurari voluntare de sanatate de tip complementar orice persoane, care obtin venituri din salarii care se supun impozitului pe venit sau realizeaza venituri din activitati desfasurate de persoane care exercita profesii liberale sau autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente, care sunt asigurate in temeiul Legii asigurarilor sociale de sanatate si au contributia la Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate achitata la zi, atat din partea angajatorului cat si a angajatului. Nu pot beneficia de asigurari voluntare de sanatate persoanele care beneficiaza de asigurari sociale de sanatate fara plata contributiei in conditiile legii.
(2) Societatile de asigurari voluntare de sanatate au obligatia de a verifica, ori de cate ori incaseaza prime de asigurare, faptul ca asiguratii se incadreaza in prevederile aliniatului (1).

Art. 5
(1) Angajatorii, persoane fizice sau juridice, pot sa incheie contracte de asigurare voluntara de sanatate pentru angajatii lor, individual sau in grup, acordate ca beneficii aditionale la drepturile salariale ale acestora, in scopul atragerii, selectionarii si stabilizarii personalului angajat.
(2) In cadrul asigurarilor voluntare de sanatate raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile acestora se stabilesc prin vointa partilor sub forma pachetelor de servicii medicale si sunt mentionate in contractul de asigurare voluntara de sanatate.

CAPITOLUL II
Infiintarea, autorizarea si functionarea societatilor de asigurari private de sanatate
Art. 6.
Infiintarea, autorizarea si functionarea societatilor de asigurare care practica asigurari voluntare de sanatate se desfasoara in conformitate cu prevederile legislatiei care reglementeaza activitatea de asigurari.
Art. 7
(1) Asiguratorii pot incheia contracte de asigurare voluntara de sanatate daca detin o autorizatie de practicare a claselor de asigurari de sanatate din categoria asigurarilor de viata sau generale.
(2) Activitatea asiguratorilor autorizati sa practice asigurari voluntare de sanatate se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale normelor emise in aplicarea legii.
(3) Prin derogare de la prevederile L 32/2000, pentru o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, capitalul social impus asiguratorilor care au obiect unic de activitate asigurarile voluntare de sanatate este cu 50% mai mic decat cel minim pentru societatile de asigurari generale.

Art. 8. Conducerea asiguratorilor care desfasoara activitatea de asigurari voluntare de sanatate se exercita in conformitate cu prevederile legislatiei care reglementeaza activitatea de asigurare, completata cu prevederile legislatiei comerciale.
CAPITOLUL III
Contractul de asigurare voluntara de sanatate


Art 9.
Contractul de asigurare voluntara de sanatate trebuie sa cuprinda pe langa elementele obligatorii prevazute in Legea nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare si urmatoarele elemente:
a) mentionarea acoperirii coplatilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate in limitele maximale stabilite prin Ordin al Ministrului Sanatatii
b) pachetul de servicii medicale acoperit
c) serviciile medicale excluse
d) furnizorii de servicii medicale agreati
e) modalitatea de contactare a acestora
f) direct sau prin intermediul unui departament de asistenta a asiguratilor
g) serviciile medicale acoperite ce pot fi acordate de orice furnizor de servicii medicale
h) drepturile si obligatiile partilor
i) modul de stabilire a riscului individual
j) modalitatile de decontare a serviciilor medicale, modalitatile de incetare a valabilitatii contractului, modalitati de solutionare a eventualelor litigii, alte elemente stabilite intre parti.
Art 10 Asiguratorii sunt obligati ca la incheierea contractului de asigurare voluntara de sanatate sa ofere asiguratului toate informatiile necesare privind drepturile si obligatiile rezultand din contract, sa se asigure ca aceste informatii au fost corect interpretate, in vederea protejarii intereselor asiguratilor.
Art 11
(1) Asiguratorul poate solicita informatii privind starea de sanatate a asiguratului, precum si efectuarea unui examen medical pentru evaluarea starii de sanatate a solicitantului de catre un furnizor de servicii medicale desemnat de acesta.
(2) Informatiile cuprinse in contractul de asigurare voluntara precum si informatiile privind starea de sanatate a asiguratului au caracter confidential si nu pot fi divulgate de societatea de asigurari private de sanatate unor terti, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(3) Prin polita de asigurari voluntare de sanatate asiguratorul poate restrictiona accesul asiguratului, partial sau in totalitate, la furnizori de servicii medicale si farmaceutice agreate de societatea de asigurari; asiguratorul poate conditiona utilizarea unor servicii in caz de imbolnavire de efectuarea prealabila a unor controale periodice profilactice sau de utilizarea unor anumiti furnizori agreati care sa emita trimiteri catre reteaua medicala agreata.
(4) Societatile de asigurari voluntare de sanatate nu pot restrictiona accesul asiguratilor in unitati sanitare ca neapartinand retelei agreate atunci cand acoperirea se limiteaza exclusiv la plata coplatilor stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii.

CAPITOLUL IV
Relatia furnizorilor de servicii medicale cu societatile de asigurari voluntare de sanatate.
Art. 12
(1) Toti furnizorii agreati de firmele de asigurari care comercializeaza asigurari voluntare de sanatate de tip complementar trebuie sa fie autorizati de catre Ministerul sanatatii, in baza reglementarilor in vigoare
(2) Furnizorii de servicii medicale care sunt in relatie contractuala cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate au obligatia de a incheia contracte de colaborare si de a accepta plata cheltuielilor din partea societatilor de asigurari autorizate de a presta asigurari voluntare de sanatate de tip complementar. Nivelul maximal al coplatilor sunt stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii.
(3) Furnizorii de servicii medicale care sunt in relatie contractuala cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate au dreptul de a incheia contracte de colaborare cu societatile de asigurari autorizate de a presta asigurari voluntare de sanatate de tip suplimentar.
Art.13
(1) Furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa elibereze documente justificative de decontare (factura, chitanta etc.) pentru serviciile medicale prestate acoperite prin asigurarile voluntare de sanatate;
(2) In cazul in care nu exista un contract incheiat intre asigurator si furnizorii de servicii medicale decontarea cheltuielilor se va face pe baza documentelor justificative emise de furnizorul de servicii medicale.
(3) Unitatile sanitare publice au obligatia de a respecta, in relatia cu casele voluntare de asigurari, tarifele maximale aprobate prin ordin de Ministerul Sanatatii.
(4) Persoanele fizice precum si furnizorii privati pot stabili, prin negociere, alte tarife decat cele mentionate la paragraful anterior.


Art. 14
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor supravegheaza activitatea asiguratorilor autorizati sa practice asigurari voluntare de sanatate in conformitate cu prevederile Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Fiecare societate de asigurari voluntare are obligatia de a prezenta Directiei de Supraveghere a Asigurarilor Voluntare de Sanatate din cadrul Ministerului Sanatatii lista furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice agreate, altele decat cele aflate deja in relatie contractuala cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate si sa reactualizeze aceasta lista ori de cate ori este cazul.
(3) Nivelul coplatilor ce pot fi acoperite prin sistemul asigurarilor voluntare de sanatate se stabileste anual de Ministerul Sanatatii, prin ordin, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 15
(1) In baza contractului incheiat cu furnizorii de servicii medicale, asiguratorii au dreptul de a verifica, prin experti autorizati de Ministerul Sanatatii si organizatiile profesionale, direct sau prin interpusi, calitatea serviciilor medicale sau farmaceutice prestate asiguratilor.
(2) Intreaga responsabilitate a actului medical ramane in seama furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice.

Art.16 - Diferendele survenite intre asigurator si furnizorii de servicii medicale se aplaneaza pe cale amiabila. In cazul imposibilitatii rezolvarii pe cale amiabila, litigiile se aduc la cunostiinta Directiei de Supraveghere a Asigurarilor Voluntare de Sanatate din cadrul Ministerului Sanatatii si a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care vor incerca medierea diferendului. In caz de esec al medierii diferendele sunt deduse instantelor judecatoresti legal competente.

Art.17 - Plangerile privind calitatea serviciilor medicale vor fi inaintate de cate societatile de asigurari voluntare de sanatate sau de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Ministerului Sanatatii.


CAPITOLUL V
Sanctiuni
Art. 21
(1) Divulgarea cu intentie a informatiilor privind starea de sanatate a asiguratilor de catre un asigurator, fara consimtamantul asiguratului, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda...
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 1 luna la un an sau amenda…
Art. 22 - Se sanctioneaza cu amenda stabilita intre 100 si 200 de salarii minime pe economie incalcarea de catre societatile de asigurari voluntare de sanatate a prevederilor art.4 aliniat 1 si 2.


CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 23. – Ministerul Sanatatii impreuna cu Comisia de Supraveghere a Asigurarilor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi in termen de 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I..

Art. 24 - Tarifele mentionate la alin. (3) al art. 14 vor fi elaborate in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi.

Art. 25. – Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 26 - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Legea asigurarilor private de sanatate nr. 212 din 27 mai 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 505 din 4 iunie 2004.


EXPUNERE DE MOTIVE

Legea Asigurarilor Voluntare de sanatate face parte din pachetul de reforma a sistemului sanitar fiind inclus in Programul de Guvernare al Aliantei DA si impreuna cu definirea pachetului de baza de servicii oferit de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate reprezinta unul dintre cele mai importante puncte ale reformei sistemului sanitar public din Romania.
Nevoia unei finantari suplimentare a sanatatii trebuie sa faca fata concomitent si dorintei unei scaderi a contributiilor obligatorii la asigurarile sociale de sanatate care reprezinta si una din promisiunile incluse in Programul de Guvernare.
In aceste conditii devine imperios necesara identificarea de noi surse de finantare si atragerea de fonduri suplimentare in sistemul sanitar, imbunatatirea calitatii serviciilor oferite populatiei, stimularea pacientilor in controlul actului medical, concomitent cu adoptarea unor masuri administrative care sa permita o mai buna folosire a fondurilor publice disponibile in sanatate.
Legea Asigurarilor Voluntare de sanatate este o parte importanta a solutiei acestor probleme. Ca urmare a acestei legi, piata asigurarilor private de sanatate se va dezvolta si va fi in masura sa ofere, pe langa acoperirea unei parti a serviciilor oferite de furnizorii din sistemul public si servicii suplimentare, de o calitate superioara.
Asigurarile voluntare vor atrage mai multi bani in sistemul sanitar, pe langa suma deductibila, fiind de asteptat ca fiecare cetatean sa isi sporeasca contributia personala la asigurarile voluntare pana la limita adecvata nevoilor si posibilitatilor personale.
De asemenea, asigurarile voluntare de sanatate, vor permite introducerea unor elemente de competitivitate intre furnizorii de servicii medicale. Prin aceasta lege se creeaza pentru prima data in Romania, o cale legala prin care se poate permite cresterea venitului personalului medical, in concordanta cu calitatea, volumul municii depuse si cu importanta sociala a acestuia, generand premisele pentru descresterea platilor informale.
Legea Asigurarilor Voluntare de Sanatate va responsabiliza atat cetateanul platitor cat si furnizorii de servicii medical si va stabili o legatura mai stransa intre beneficiarsi furnizor care va avea ca efect cresterea starii de sanatate generale prin punerea accentului pe masurile profilactice mai putin costisitoare si cu beneficii foarte mari.
Aceasta lege vine in intimpinarea interesului sustinut manifestat atat de mediul de afaceri cat si de o parte a populatiei Romaniei care este dispusa sa isi asume responsabilitatea financiara a accesului la servicii medicale cu o calitate crescuta.
Prin lege asigurarile voluntare de sanatate vor acoperi in mod obligatoriu coplatile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
Nu in ultimul rand relatia dintre furnizorii de servicii medicale din reteaua de stat si firmele de asigurari voluntare de sanatate va aduce o mai mare disciplina financiara in sistemul public prin controlul indirect pe care societatile de asigurare il exercita asupra cheltuielilor facute de clientii lor in sistemul de sanatate publica.

 
Clasificare articol: Ministerul Sanatatii
Vezi articole din categoria: Ministerul Sanatatii
Vezi stiri din categoria: Ministerul Sanatatii
 

Comentarii

Momentan nu exista comentarii adaugate. Fii primul! :)
Folositi formularul de mai jos pentru a trimite un comentariu.


Nume: *

E-mail: *

Comentariul tau: *Captcha* In cazul in care nu puteti citi codul,
click pe imagine pentru a genera un nou cod!
Codul trebuie introdus cu MAJUSCULE!


Comanda online produse Pediakid Hyperclinica Medlife Timisoara

Cele mai cautate produse:

Cauti o farmacie, un spital sau un cabinet medical?

Parteneri

 
Acest site este detinut, administrat si mentinut de SC Blue Soft SRL, Distribuitor independent al produselor CaliVita® International. Distribuitorul independent mentionat mai inainte este singurul responsabil de continutul acestui site, iar Reteaua CaliVita® International si entitatile sale operatoare nu au nici o responsabilitate cu privire la acest site. Ne luam angajamentul sa va anuntam cand un produs nu mai este pe stoc sau o promotie este retrasa.

Pagina de internet www.farmamed.ro si detinatorul acesteia SC BLUE SOFT SRL nu comercializeaza produse ci doar promoveaza produse ale unor distribuitori autorizati, avand rolul doar de a prelua si retransmite catre acesti distribuitori comenzi on line. Drept urmare, farmamed.ro si SC BLUE SOFT SRL nu se fac raspunzatoare de eventuale deficiente aparute in livrarea comenzilor, continutul coletelor, provenienta sau calitatea produselor, acestea revenind in sarcina exclusiva a distribuitorilor autorizati al produselor respective.