Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 270/2003, Legea spitalelor

15 August 2007
 

Art. I. - Legea nr. 270/2003, Legea spitalelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, publicata in M.Of. nr. 438/20 iun. 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
“(4) Cercetarea stiintifica medicala se efectueaza pe baza de contract de cercetare, incheiat intre spital si finantatorul cercetarii.”
2. La articolul 7 se introduce un alineat nou (3) cu urmatorul cuprins:

“(3) Ministerul Sanatatii are obligatia identificarii si monitorizarii aplicarii unor masuri de crestere a eficientei si calitatii serviciilor medicale si de asigurare a accesului echitabil al populatiei la servicii medicale esentiale. In acest scop, la initiativa Ministerului Sanatatii, in vederea cresterii eficientei si calitatii serviciilor medicale si a asigurarii accesului echitabil al populatiei la servicii medicale esentiale, cu avizul proprietarilor si al Consiliului de Administratie al spitalului, se pot constitui retele de spitale sau reorganiza spitalele existente (prin creare de noi sectii si departamente, fuziune de unitati si sectii, inchidere partiala sau totala a serviciilor existente si alte masuri). Aceste masuri se pot lua si la initiativa proprietarilor, cu respectarea prevederilor legale. Doua sau mai multe spitale pot fuziona si pot alcatui un consortiu, cu o administratie proprie care poate incheia contracte de furnizare de servicii de santate in nume propriu.”

3. La articolul 8, se introduce un alineat nou (e1) cu urmatorul cuprins:

„e’) spitalul regional este spitalul care asigura asistenta medicala pentru mai multe judete, pentru anumite specialitati care nu sunt dezvoltate la nivelul tuturor judetelor ;”

4. La articolul 8, se introduce un alineat (h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„h) Spitalul universitar este spitalul care are relatii contractuale cu o universitate de medicina, avand angajat in structura sa personal didactic care isi desfasoara activitatea in cadrul unor sectii clinici universitare; acestea se afla in coordonarea personalului didactic desemnat de catre facultatea de medicina, pentru activitatile didactice si de cercetare; pentru activitatea medicala diagnostica si terapeutica personalul didactic este in subordinea administratiei spitalului, in conformitate cu prevederile contractului de munca.”

5. La articolul 8, alineatul i) se elimina

6. La articolul 8, alineatul j )se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„j) sectiile clinice universitare sunt sectiile de spital in care se desfasoara activitati de invatamant universitar. Clinica universitara poate avea in coordonarea ei, pe linie didactica si de cercetare, una sau mai multe sectii de spital in care se desfasoara activitate de invatamant;”

7. La articolul 8, se introduce un alineat nou q) care va avea urmatorul cuprins:

„q) consortiile spitalicesti, care sunt unitati pot rezulta conform art. 7, alin. 2 atunci cand doua sau mai multe spitale fuzioneaza, avind o administratie proprie care poate incheia contracte de furnizare de servicii de sanatate in nume propriu .”

8. La articolul 9, alineatele (1), (2), si (3) se elimina.

9. La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va urmatorul cuprins:
„(4) Spitalele pot avea in componenta lor structuri care acorda servicii ambulatorii de specialitate. Furnizarea acestor servicii se negociaza si se contracteaza in mod distinct cu casele de asigurari de sanatate in cadrul asistentei medicale spitalicesti”

10. La articolul 13, alineatul (1)se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Dupa acordarea autorizatiei sanitare de functionare, spitalele intra in procesul de acreditare, care se efectueaza la cererea spitalelor. In termen de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, toate spitalele din Romania finanatate din fonduri publice vor trebui sa fie intrate in procesul de acreditare; in caz contrar nu vor mai avea dreptul la finantare din fonduri publice.”

11. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Acreditarea se acorda de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor, institutie autonoma de drept public, cu personalitate juridica, in coordonarea Ministerului Sanatatii, si confera spitalului dreptul de a intra in raporturi contractuale cu casele de asigurari de sanatate.”

12. La articolul 13, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Comisia are in componenta 7 membri, desemnati astfel: 2 reprezentanti ai Parlamentului, cate unul de fiecare Camera, 1 reprezentant din partea Ministerului Sanatatii si Familiei, 1 reprezentant din partea Colegiului Medicilor din Romania, 2 reprezentanti din partea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, si 1 reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali din Romania. Membrii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor sunt numiti de Ministrul Sanatatii, cu avizul comisiilor de sanatate ale celor doua Camere, dupa audierea individuala, pe o perioada de 4 ani.”

13. La articolul 13, alineatul (6) si alineatul (7) vor avea urmatorul cuprins:

"(6) in primul an de functionare Finantarea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor se face prin imprumut fara dobanda, din fondul de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si, ulterior, din surse proprii. Imprumutul va fi rambursat in urmatoarele doua exercitii financiare."
Ť(7) Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor se stabileste prin hotarire de guvern .ť"

14. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Procedurile, conditiile de acreditare, standardele de calitate medicala si indicatorii corespunzatori, precum si categoriile de acreditare a spitalelor se elaboreaza si se aproba de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.”

15. La articolul 19 se introduce un alineat nou (11) cu urmatorul cuprins:

“3) Prin hotarare a guvernului, la propunerea MS si a autoritatilor locale, spitalele publice pot fi infiintate sau reorganizate sub forma de societati comerciale pe actiuni cu capital initial de stat sau ca persoana juridice de drept privat, cu scop nepatrimonial.”
16. La articolul 23, alineatul (1) se completeaza cu litera (f) care va avea urmatorul cuprins:
„f) medicii sefi de sectie, sefi de departamente, laboratoare sau compartimente”

17. La articolul 23, alineatul (8) si alineatul (9) vor avea urmatorul cuprins:
“(8) In cadrul spitalului se organizeaza consiliul medico-farmaceutic, format din medicii sefi de sectie, sefi de departamente, laboratoare, farmacie sau compartimente precum si un consiliu de etica.
(9) Atributiile si competentele consiliului medical si consiliului de etica se aproba prin ordin al Ministrului sanatatii, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania."

18. La articolul 23, se introduc alineatele (91), (92) care vor avea urmatorul cuprins:
„(91) Personalul care asigura conducerea executiva trebuie sa fie incadrat cu contract de munca cu norma inteagra in spital.
(92) Atributiile de conducere executive a spitalului pot fi incredintate pe baza de contract unor firme sau organizatii specializate, in baza hotararii Coniliului de Administratie, cu aprobarea Ministerului Sanatatii.”

19. La articolul 23, se introduce alineatul (10), se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(10) Institutele, centrele medicale clinice si spitalele clinice/universitare care desfasoara activitati de cercetare stiintifica medicala pot avea inca un director general adjunct medical (NUMIT SI Director Medical), cu sarcini de coordonare a cercetarii stiintifice si didactice, care va face parte din comitetul director. Atributiile de coordonare a activitatii stiintifice vor fi stabilite de catre consiliul de administratie.”

20. La articolul 23, alineatul (11), se elimina.


21. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

ŤArt. 25. - (1) Consiliul de administratie este format din 5-7 membri in functie de marimea spitalului si de complexitatea serviciilor medicale acordate. Presedintele consiliului de administratie este ales din randul membrilor sai, cu majoritate simpla din numarul total.
(2) Membrii consiliului de administratie reprezinta urmatoarele institutii, in baza unui mandat individual de reprezentare:
a) Un reprezentant al Consiliului judetean respectiv , respectiv al Cons. General al Municipiului Bucuresti
b) Un reprezentant al consiliul local pe raza caruia se afla spitalul,
c) Un reprezentant al Ministerului de Finante
c) 1-2 reprezentanti al Ministerului Sanatatii
d) Un reprezentant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pentru spitalele aflate in contract cu CNAS
f) un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru spitalele universitare, institutele si centrele medicale clinice.

3) In situatiile in care un membru titular nu poate participa la sedinta consiliului de administratie acesta va fi inlocuit de membrul supleant desemnat de aceeasi institutie. In cazul in care un membru titular lipseste de mai mult de trei ori consecutiv institutia care l-a desemnat are obligatia de a desemna un alt membru in locul sau.
(4) Pentru spitalele din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca, membrii in consiliul de administratie al spitalului sunt desemnati conform reglementarilor proprii.
(5) Din consiliul de administratie nu pot face parte membri din consiliul director sau persoane aflate in relatii salariale sau contractuale cu unitatea sanitara respectiva.
Ministerul Sanatatii si Ministerul Administratiei si Internelor vor aproba prin ordin de ministru modelul mandatului de reprezentare a intereselor in CA al spitalelor, precizand raspunderea individuala ce revine in aceasta calitate.
(6) Cheltuielile de delegare in vederea participarii la sedintele consiliului de administratie pentru membrii prevazuti la alin. (2), care domiciliaza in alta localitate decat cea in care isi are spitalul sediul, se suporta din bugetul institutiei pe care o reprezinta.”
(7) La sedintele consiliului de administratie sunt invitati permanent, fara drept de vot, directorul general, presedintele consiliului medical precum si cate un reprezentant al: organizatiilor sindicale si patronale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, Colegiului medicilor, Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, un reprezentant al Asociatiilor de pacienti. Metodologia de stabilire a reprezentantului asociatiilor de pacienti se stabileste prin Ordin al Ministrului Sanatatii.
(8) Consiliul de administratie este condus de catre presedinte.
(9) Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:
a) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare anuale, in conditiile legii;
b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor de director general, director general adjunct medical, a celorlalte functii de director si a functiei de contabil-sef, in baza regulamentului aprobat in acest scop prin ordin al ministrului sanatatii; presedintele consiliului de administratie numeste in functie persoanele care au promovat concursul;
c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
d) aproba planul de achizitii publice, precum si lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente sau capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii;
e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor comitetului director si activitatea directorului general, dispunand masuri de imbunatatire a activitatii;
f )aproba regulamentul de ordine interioara al spitalului
g) verifica trimestrial echilibrul financiar
h) supravegheaza executia planului de management.

(10) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai sau a presedintelui, si ia decizii cu majoritatea simpla din numarul total al membrilor.
(11) Membrii consiliul de administratie raspund civil sau penal, dupa caz, daca, prin neindeplinirea atributiilor ce le revin s-au produs prejudicii activitatii sau patrimoniului spitalului. Raspunderea nu revine acelor membri ai CA care s-au opus unei hotarari care a contribuit la producerea prejudiciului respectiv."

22. Dupa art.25 se introduce art. 25 1 cu urmatorul cuprins.
“25(1) In cazul in care spitalul public este organizat ca societate comerciala pe actiuni la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar administrarea se face de catre un consiliu de administratie numit potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.”

23. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Directorul general trebuie sa fie absolvent al unei institutii de invatamant superior, sa fi urmat cursuri de perfectionare in management sau management sanitar si sa aibe o vechime minima in munca de 5 ani.
(2) Directorul general va incheia contract de munca pe perioada determinata pe un mandat de 4 ani, cu norma de baza, avind anexat planul de management, cu consiliul de administraţie, pe baza criteriilor stabilite de catre Ministerul Sanatatii, cu posibilitatea de a fi reinnoit. Planul de management va contine cerintele impuse de consiliul de administratie anuntate inainte de sustinerea concursului de ocupare a postului de director general precum si acele prevederi ale planului de management propus de directorul general in cadrul concursului, aprobate de consiliul de administratie.
(3) Salariul directorului general precum si a celolalti membri ai consiliului director sunt stabilite de consiliul de administratie, in functie de performantele obtinute si este mentionat in contractul de management. Limitelele minime si maxime ale salariului directorului general se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
(4) Directorul General are obligatia ca in termen de maxim 18 luni sa urmeze si sa absolve unul dintre cursurile de management sanitar stabilite prin ordin de Ministerul Sanatatii, printr-o institutie abilitata de acesta. In cazul nerespectarii acestei obligatii, persoana in cauza va fi eliberata din functia de director general.
(5) Nu au obligatia mentionata la alineatul (2) medicii specialisti sau primari in specialitatea sanatate publica si management sanitar, absolventii cursurilor de masterat sau competenta in sanatate publica sau a unor cursuri echivalente stabilite de Ministerul Sanatatii prin Ordin.
(6) Prin contract, functia de director general este incompatibila cu:
(a) efectuarea altor activitati pentru care primesc salariu sau indemnizatie pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutiv.
(b) exercitarea unor functii de demnitate publica numite sau alese; membrii consiliului de conducere care sunt alesi sau numiti in functii de demnitate publica sunt obligati sa demisioneze din pozitia detinuta in cadrul spitalului in termen de 30 de zile de la data numirii in functia de demnitate publica.
(c) detinerea personala de parti sociale sau actiuni, sau de catre rudele si afinii lor pana la gradul al II-lea la societati comerciale care stabilesc relatii comerciale direct sau prin intermediari cu spitalul in care sunt angajati sau care se afla in concurenta directa sau indirecta cu spitalul.
(d) detinerea concomitenta de alte functii de conducere in spital inclusiv cea de sef de sectie.
(f) detinerea unei functii de conducere, aleasa sau numita, in cadrul Colegiului Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Dentisti, Colegiul Farmacistilor din Romania, Ordinul Asistentilor sau a filialelor locale ale acestora sau in sindicatele de profil.
(7) Persoanele fizice vor face declaratie scrisa, la selectie, din care sa rezulte ca nu sunt incompatibile, depunand, dupa caz, si acte doveditoare;
(8) Prin derogare de la prevederile aliniatului (4) litera (a), medicii sau cadrele didactice din invatamantul universitar medical au dreptul de a se suspenda din functiile detinute anterior numirii in functia de director general in spitalule publice sau in unitati de invatamant, pentru o perioada de maxim 4 ani, cu acordul conducerii institutiei respective.
Medicii sau cadrele didactice universitare pot continua activitatea anterioara angajarii in functia de director general, cu acordul consiliului de administratie al spitalului si al institutiei de invatamant superior respective, prin cumul de functii, in limita unei jumatati de norma, ce se va desfasura in afara programului orar 8-16, fara a exercita functii de conducere.”
(9) Pentru spitalele militare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca, functia de comandant/director general se ocupa de o persoana numita de conducatorul ministerului sau institutiei care are in structura spitalul, conform reglementărilor proprii, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (4).
(10) Directorul general este ordonator de credite si reprezinta spitalul in relatiile cu tertii."

24. Articolul 28, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 28. - Modelul cadru al planului de management, in cuprinsul caruia sunt prevazuti si indicatorii de performanta a activitatii, se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, cu consultarea ministerelor cu retea sanitara proprie. Nivelul indicatorilor de performanta a activitatii se stabileste anual de catre consiliul de administratie cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei, respectiv ministerul de resort, in functie de subordonarea spitalului.”

25. Alineatul (2) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
Ť(2) Revocarea membrilor comitetului director, si anume a directorului general, a directorului general adjunct medical, a directorului administrativ, a contabilului-sef sau a directorului de ingrijiri, in cazul nerealizarii indicatorilor de performanta a activitatii stabiliti in planul de management sau in cazul savarsirii de abuzuri ori de abateri, se face de catre consiliul de administratie. Ministerul Sanatatii, directia de sanatate publica si/sau ministerul de resort pot propune revocarea membrilor comitetului director.ť"

26. La art. 30 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30. - (1) Sectiile, laboratoarele, departamentele si serviciile medicale ale spitalului sunt conduse de catre un sef de sectie, sef de laborator, sef de departament sau sef de serviciu. Aceste functii se ocupa numai prin concurs organizat in conditiile legii.”

27. La art. 34 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Ť(2) sectiile din aceeasi clinica universitara sunt conduse de sefii sectiilor, numiti conform art. 33; acestia sunt coordonati de sefului clinicii numai pentru activitatile didactice si de cercetare. din punct de vedere administrativ si financiar sefii de sectie raspund in fata conducerii spitalului.”

28. La articolul 36, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Bugetele locale participa la finantarea unor cheltuieli de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidare, extindere, modernizare si finalizare a constructiilor unitatilor sanitare publice, de interes judetean sau local, la dotarea cu aparatura medicala, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale, precum si la acoperirea unor servicii medicale solicitate de consiliul judetean sau de consiliul local. "

29. La articolul 36, alineatul (4) litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natura, furnizate la cererea unor terti; “

30. La articolul 36, alineatul (1) se introduce litera d) care va avea urmatorul cuprins:
„d) de la Ministerul Educatiei si Cercetarii, pentru spitalele universitare”

31. La articolul 36, alineatul (2) se introduce litera g) care va avea urmatorul cuprins:
„g) activitati didactice si de cercetare”

32. La articolul 32, alineatul (2) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) In cazul refuzului justificat al uneia dintre parti de a semna contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate, se constituie o comisie de mediere formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si Familiei, respectiv ai ministerului de resort, precum si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care, in termen de maximum 10 zile, solutioneaza divergentele, redactand un raport ce va contine recomandarile ce trebuiesc aplicate.”

33. La articolul 38, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 38. - (1) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalelor publice se elaboreaza de catre conducerea spitalului pana la 30 septembrie pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, cu consultarea ministerelor si a institutiilor cu retele sanitare proprii si se comunica ministerelor de resort si Caselor Judetene de asigurari de sanatate.”

34. La articolul 45, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Salarizarea personalului spitalelor publice, cu exceptia membrilor comitetului director, se stabileste potrivit legii.”

35. La articolul 45, alineatul (2) se abroga.

36. Articolul 46, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 46. - Ministerul Sanatatii si Familiei si ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie vor lua masuri pentru reorganizarea spitalelor publice existente, in conformitate cu prevederile prezentei legi, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia, cu exceptia cazurilor de incompatibilitate prevazute la art. 26, alin. 6, care intra in vigoare in 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.”
Pina la organizarea concursilor de director general Ministerul Sanatatii va numi un director general interimar, la propunera Consiliului de administratie al spitalului. ”

37. Articolul 49, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„f) planul national de paturi.”

Art. II. – Legea nr. 270/2003, Legea Spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

 
Clasificare articol: Ministerul Sanatatii
Vezi articole din categoria: Ministerul Sanatatii
Vezi stiri din categoria: Ministerul Sanatatii
 

Comentarii

Momentan nu exista comentarii adaugate. Fii primul! :)
Folositi formularul de mai jos pentru a trimite un comentariu.


Nume: *

E-mail: *

Comentariul tau: *Captcha* In cazul in care nu puteti citi codul,
click pe imagine pentru a genera un nou cod!
Codul trebuie introdus cu MAJUSCULE!


Comanda online produse Pediakid Hyperclinica Medlife Timisoara

Cele mai cautate produse:

Cauti o farmacie, un spital sau un cabinet medical?

Parteneri

 
Acest site este detinut, administrat si mentinut de SC Blue Soft SRL, Distribuitor independent al produselor CaliVita® International. Distribuitorul independent mentionat mai inainte este singurul responsabil de continutul acestui site, iar Reteaua CaliVita® International si entitatile sale operatoare nu au nici o responsabilitate cu privire la acest site. Ne luam angajamentul sa va anuntam cand un produs nu mai este pe stoc sau o promotie este retrasa.

Pagina de internet www.farmamed.ro si detinatorul acesteia SC BLUE SOFT SRL nu comercializeaza produse ci doar promoveaza produse ale unor distribuitori autorizati, avand rolul doar de a prelua si retransmite catre acesti distribuitori comenzi on line. Drept urmare, farmamed.ro si SC BLUE SOFT SRL nu se fac raspunzatoare de eventuale deficiente aparute in livrarea comenzilor, continutul coletelor, provenienta sau calitatea produselor, acestea revenind in sarcina exclusiva a distribuitorilor autorizati al produselor respective.